S'accepten com a mitjà de pagament totes les targetes Master, VISA, a més de qualsevol targeta de 'la Caixa'.

Pas 1/4
Reserva de Màster Oficial. Investigació Traslacional en Fisioteràpia

En aquesta reserva se't farà un carrec de 500 € en concepte de taxa de preinscripció i estudi del teu expedient acadèmic/professional pel Màster Oficial. Investigació Traslacional en Fisioteràpia.

Finalitzat el termini de preinscripció, rebràs un comunicat per notificar-te la resolució del teu expedient, amb qualsevol de les possibilitats següents:

  1. Acceptació: Implica l'acceptació formal de la teva sol·licitud, la possibilitat de formalitzar la matriculació en aquests estudis i com a conseqüència de tot l'anterior, la reserva de plaça en el Màster per al curs acadèmic sol·licitat. En aquest supòsit, l'import abonat en concepte de taxa de preinscripció passarà a considerar-se "Reserva de plaça".
  2. Denegació: Implica la impossibilitat de formalitzar la matrícula en els estudis sol·licitats, fonamentada en el raonament emès a l'efecte per la Comissió de Docència de la titulació. En aquest supòsit, l'import abonat en concepte de taxa de preinscripció serà reingressat immediatament al sol·licitant sense despeses ni comissions al seu càrrec.
  3. Traspàs de la sol·licitud: En el cas que les places ofertes en cada un dels períodes de preinscripció hagin quedat cobertes per altres persones, sense adjudicació de plaça a l'interessat, la sol·licitud passarà automàticament a valorar-se juntament amb la resta de sol·licituds que es presentin en el següent període de preinscripció. Aquest procés finalitzarà amb una notificació d'acceptació o denegació.

L'import de 500 € abonat en aquest moment com a taxa de preinscripció i estudi de l'expedient, tindrà la consideració de "reserva de plaça" des de l'instant en què es remeti a l'interessat la notificació d'acceptació al curs. Aquesta quantitat serà descomptada del preu total del màster en formalitzar la matrícula en el mateix (1).

En el cas de no formalitzar la matrícula en els terminis establerts, l'import de 500 € abonat per aquest concepte, NO serà retornat a l'interessat , amb l'excepció de casos de malaltia o força major degudament justificats i acreditats.

(1) La reserva de plaça només tindrà validesa per a poder realitzar la matrícula en el curs acadèmic a què aquesta faci referència.

Introdueixi el seu NIF amb lletra si us plau.